Alla har vi väl någon gång undrat över hur mail egentligen fungerar och hur pålitligt och säkert det är som kommunikationskanal. Hur många levereras? Varför hamnar vissa mail i skräpposten eller i andra alternativa inkorgar? Läser personer ens sina mail och gör påminnelser via mail någon skillnad?
Invajos support får dagligen frågor om hur vi jobbar med mailutskick och vad många inte vet är att det finns många tips man som arrangör kan dra nytta av för att öka både leverans, uppmärksamhet och minska risken för att mailen ska hamna i ett skräpposten. Vi har listat de vanligaste frågorna vi får och förhoppningsvis kan detta ge dig lite mer kunskap om hur Invajo hanterar mail och vad du som arrangör bör tänka på.

 

Vilken leverantör använder Invajo för mailutskick?

Sendgrid är den mailleverantör vi använder för alla utskick som skickas genom Invajo. Sendgrid är en av världens största leverantörer av mail och används av företag som Spotify, Uber och Yelp.

Varför hamnar vissa mail i skräpposten och inte i den primära inkorgen?

När massutskick görs (flera inbjudningar skickas på en och samma gång) så finns det alltid en risk för att något mail hamnar i skräpposten eller fastnar i ett spam-filter eller en brandvägg. Hur stor den risken är kan påverkas av följande faktorer:

 • Mailets innehåll – Se till att formulera texten i ditt inbjudningsmail på ett unikt vis och undvik klassiska spam-relaterade ord. Som abonnemangskund hos Invajo så kan du redigera innehållet i inbjudningsmailet och därmed öka leveransen. Invajo vill såklart att ditt mail ska få så hög leveransfrekvens som möjligt och tillåter därför exempelvis inte mer än 2 bilder i ett mail, då flera bilder kan påverka leveransfrekvensen negativt.
 • Kvalitén på dina mailadresserNär du importerar in en eller flera excel-filer med mailadresser så är det väldigt viktigt att du ser till att mailadresserna är korrekta och att de är giltiga och inte felstavade. Ju fler felaktiga mailadresser ett utskick har, desto sämre “status” får utskicket som helhet och detta kan resultera i att mail som skickas till annars korrekta mailadresser, fastnar i spam-filter.
 • Gör inte för stora massutskickSka du skicka ut väldigt många inbjudningsmail så är det en god idé att dela upp utskicken i flera batcher. Ju färre mail som skickas vid samma tidpunkt, desto högre status får utskicket som helhet. Invajo rekommenderar max 500 utskick åt gången för att få en så hög leverans som möjligt.
 • Maildistributörens trovärdighetVi använder oss som sagt av Sendgrid som är en av världens största distributörer inom mail och även en väldigt betrodd sådan med god leveransstatistik och trovärdighet. Vi har alltså optimerat så långt vi kan för att dina utskick ska bli lyckade!

 

Vad gör jag om en person trots allt inte har fått inbjudningsmailet jag skickade genom Invajo?

Så länge ditt event är öppet och tillgängligt för att kunna dela utanför Invajo så kan du alltid skicka den eventspecifika länken till personen genom din egen mail. Det går lika bra att boka genom den!

Är jag som arrangör tjatig om jag skickar påminnelser? Gör påminnelserna ens någon skillnad?

Nej, du är inte tjatig och ja, de gör skillnad!

22% av alla bokningar som görs i Invajo kommer genom den första påminnelsen och 10% genom den andra. Det är alltså en tredjedel av alla bokningar som görs via de automatiska påminnelserna. Om du har ett abonnemang hos Invajo så kan du skicka hur många automatiska påminnelser via mail som du vill. Det finns inga begränsningar för antalet mail som du kan skicka! 

Vi rekommenderar två påminnelsemail och detta är även förinställt på ditt abonnemangskonto och skickas helt automatiskt. Har du en kortare anmälningsperiod så är kanske två st för mycket, medan om du har en längre period så behöver du kanske tre eller fyra påminnelser. Det är upp till dig att bestämma!

 

Är du intresserad av ett abonnemang så att även du kan få fler bokningar på ditt event? Maila support@invajo.com så guidar vi dig rätt!

 


Haven’t we all sometimes wondered how email actually works and how reliable and secure it is as a communication channel. How many emails are delivered? Why do some email end up in junk mail or in other alternative inboxes? Do people even read their email and do reminders via email any difference?
The Invajo support daily receives questions about how we work with email sendouts and what many do not know, is that there are many tips that the organizer can take advantage of in order to increase both delivery, attention and reduce the risk that the mail will end up in a junk mail. We have listed the most frequently asked questions and hopefully this will give you a little more knowledge about how Invajo handles email and what you should consider as an organizer.


Which provider does Invajo use for email delivery?
Sendgrid is the email supplier we use for all mail sent through Invajo. Sendgrid is one of the world’s largest email providers and is used by companies like Spotify, Uber and Yelp.

Why do some email end up in junk mail and not in the primary mailbox?
When bulk mailing is made (multiple invitations are sent at the same time), there is always a risk of any email getting into the junk mail or get stuck in a spam filter or firewall. The extent to which that risk occurs can be affected by the following factors:

 • Mail Content – Make sure to formulate the text in your invitation email in a unique way and avoid classic spam-related words. As a subscription customer at Invajo, you can edit the content of the invitation email and thus increase the delivery. Invajo, of course, wants your email to receive as high a delivery frequency as possible, and, for example, does not allow more than 2 images in an email, as multiple images may adversely affect delivery frequency.
 • The quality of your email addresses – When you import one or more excel files that contains email addresses, it’s very important to make sure that your email addresses are correct and that they are valid and not misspelled. The more incorrect mail addresses a sendout is sent to, the worse the “status” on the sendout as a whole will be. This may result in email that is sent to correct email addresses unnecessarily gets stuck in spam filters.
 • Do not make too large bulk emails – If you want to send out a very large amount of invitation emails, it’s a good idea to split the bulk email into multiple batches. The fewer mail that is sent at the same time, the higher the status will be on the sendout as a whole. Invajo recommends a maximum of 500 email addresses at the time to get as high a delivery as possible.
 • Mail Distributor Credibility – Four email sendouts of all kind we use Sendgrid. This email distributor is one of the world’s largest distributors within mail, and also a very trusted one with good delivery statistics and credibility. We have thus optimized as far as we can to make your mailings successful!

What do I do if an invited guest never received an invitation email I sent through Invajo?
As long as your event is open and available to share outside of Invajo, you can always send the event-specific link to the person through your own mail. It works just as good to book through it!

Am I as organizer tiresome if I send reminders? Does the reminder even make a difference?

No, you are not tiresome and yes, they make a difference! If you have a subscription with Invajo, you can send as many automatic reminders via email as you like. There are no restrictions on the number of emails you can send! 22% of all bookings in Invajo is made through the first reminder, and 10% is made through the second one. 

We recommend two reminder emails and this is also preset on your subscription account and sent automatically. If you have a shorter period where bookings can be made, maybe two reminders are too much. If you have a longer period of time, you may need three or four reminders. It is up to you to decide!

Are you interested in a subscription at Invajo. Please contact support@invajo.com and we will guide you to the best subscription for your company!

Blogg

”SaaS” har under de senaste åren blivit ett allt mer vanligt begrepp. Kortfattat handlar det som molnbaserade mjukvaror, ”Software as a Service”. En nisch som är gigantisk och du använder säkert flera olika SaaS-tjänster i din yrkesroll. Invajo t.ex. Andra tjänster kan vara CRM som Hubspot, en trackingtjänst som Hotjar eller e-signering som t.ex. Servicee.

Den största konferensen i världen för SaaS och dess intressenter (leverantörer, investerare m.fl.) är i San Fransisco varje år. För första gången hölls nu dock även en europeisk version av SaaStr, i Paris.

Invajo var på plats med en trojka, Fredrik, Henrik och Jan-Bertil.

trojka

 

Innan eventet hade Svenska Industrifonden bjudit in till en nätverksmiddag för ett 20-tal personer inom SaaS, både svenskar och andra. Förutom Invajo deltog bland annat den svenskgrundade tjänsterna Hubbster och DP Organizer.
middag

 

Då det var första gången i Europa (om än väldigt välbesökt) så var eventet koncentrerat till en heldag. En heldag med ett packat schema fördelat på två stora lokaler inne på Paris klassiska Intercontinental Grand Hotel.

 

scen

 

Det bjöds på matnyttiga dragningar och diskussioner kring säljutveckling, bygga team, företagskulturer, investeringar, skala användarvolymer, SaaS metrics, försäljning av bolag, utmaningar under tillväxt mm.

Även om SaaS är ett numera vedertaget begrepp så är det väldigt tydligt en helt annan mognad utanför Sverige. Kan till del ha att göra med att antalet SaaS-bolag i Sverige är klart färre än på större marknader i Europa och USA.

För Invajos del så kom vi hem med en hel del inspiration men också konkreta spår avseende både partners och leverantörer.

Det största SaaS-eventet i Europa är SaaStock i Dublin och sker i höst, 15-17 oktober. Invajo kommer vara där. Intresserad av SaaS – åk dit.

 

saastock

 

 

 

Blogg

gogotland-invajo

Hela eventsverige riktar snart sina blickar mot Gotland. Almedalsveckan firar 50 år, det är valår och hypen kring den extroverta nätverkarens Mecka är total. Att Almedalsveckans primära fokus är svensk politik råder det inga tvivel om, men på senare år har den omtalande veckan i början på juli blivit så mycket mer än bara politik. Man skulle kunna kalla det en demokratisk smältdegel där beslutsfattare, influencers, lobbyister, riskkapitalister, investerare, forskare och politiker är på plats. Chanserna att påverka och påverkas är enorma, oavsett privat eller offentlig sektor. Du som ännu inte planerat ett anordna ett event på Almedalsveckan, andas ut, det är inte för sent än.

 

Vi har pratat med Joel Kvarnsmyr, Marknadschef på goGotland. Med bakgrund inom reklam och marknadsföring på byråer som Avantime och Hill har Joel en bred erfarenhet inom event, kommunikation och marknadsföring. Han är ansvarig för för konceptutveckling under Almedalsveckan och för deras kunder. Han har tidigare bland annat jobbat med projekt för ÅF, Volvo, BMW, TV4, Spotify. Är det någon man ska prata Almedalen med så är det med honom och resten av gänget på goGotland som jobbat med Almedalsveckan i över 10 år.

Som vi nämnde förut så är det inte för sent för ditt företag att anordna mingel, föreläsning eller seminarium under Almedalsveckan. goGotland har byggt upp Almedalsarenan som ligger på Konstmuseéts gård mitt i Visby. Här finns tekniska lösningar i framkant, möbler, scen och mat finns på plats. Det enda ni behöver göra är att komma fram till ett budskap, ett problem eller någonting som ur ett samhällsperspektiv kan skapa opinion och gynna ert företag eller organisation. Hyra arenan kan du göra timvis eller över en hel dag, det är upp till er. Vad som dock är spikat är att ni är i trygga händer.

goGotland har 10 års erfarenhet inom konferenser och möten och kan ön in- och utantill. Genom åren så är de ansvariga för väldigt många lyckade möten med välkända företag, kolla här för att läsa mer om deras case.

Så vad är annars det viktigaste att tänka på när man ska besöka Almedalen, som arrangör eller bara besökare? Joel har gett oss sina bästa tips, missa inte! Vill ni boka eller veta mer om arenan, ring eller maila på 0498-21 33 33, info@gogotland.se.

 

Tio saker om Almedalen du (som arrangör) måste känna till

1) Lyft en samhällsfråga
Grundregeln i Almedalen är att alla evenemang ska lyfta en samhällsfråga. Vilken fråga driver du? Ju tydligare du definierar ditt syfte, desto större är möjligheterna att nå ut.

2) Satsa på kvalité 

Almedalen har exploderat i omfång och det kan vara svårt att välja vilka seminarier det är värt att gå på. Som arrangör har du allt att vinna på att erbjuda få, men kvalitativa evenemang som sticker ut i programmet.

3) Håll koll på andra 

Almedalsveckans kalendarium fylls på kontinuerligt. Håll koll på vilka som kommer och fundera på om det finns intressanta arrangörer att samarbeta med. Tillsammans kan ni få större genomslag och publik.

4) Prata med journalister

Över 600 ackrediterade journalister kom till Almedalen år 2017. Flest kameror riktas mot partierna och deras utspel, men det finns sätt att nå ut. Gör någonting originellt, knyt kontakter med för dig intressanta medier eller ha is i magen och släpp din grej under nyhetstorkan efter Almedalen.

5) Var aktiv under andras evenemang
Under 2017 anordnades över 4000 evenemang. Välj ut de som berör dina frågor och var aktiv. Ställ publikfrågor och berätta vem du är.

6) Lista personer du vill träffa
Uttrycket ”alla är där” må vara slitet, men stämmer bra under Almedalsveckan. Fundera på vilka makthavare just du borde ta kontakt med och se till att leta upp dem i vimlet. Förbered en konkret fråga så har du större chans att väcka deras uppmärksamhet.

Blogg

dv3a1249-1

 

Det är en av försommarens varmaste dagar. Jag och mina två kollegor är på plats på Josefina, Stockholms oas som ligger på bästa läge på Djurgården. För dig som inte känner till Josefina så är det en av Stockholms absolut härligaste oaser där man mer än gärna spenderar tid vid poolen, dricker goda drinkar, käkar sydamerikansk mat och bara har det härligt.

Josefina har nyligen genomgått ett ägarbyte och vi har bokat en tid för att ge deras eventansvarige en utbildning i hur Invajo fungerar och samtidigt prata lite med Fabio Danho, som sköter driften. Fabio är gammal i gamet och är extremt rutinerad inom restaurangbranschen och har alltid haft en förkärlek till drift av sommarkrogar. Fabios telefon plingar konstant. Hypen är total, men vi lyckades få ett par minuter för att få reda på mer om sommarens hetaste location för privata och företagsfester.

 

 

Vad har du gjort innan du tog över driftrollen på Josefina?

Min resa började i Visby och efter det så har jag drivit ett gäng olika välkända krogar i Stockholm. Bl.a. Vau du Ville på Norrmalmstorg, Orangeriet och Tures i Sturegallerian.

 

Finns det några speciella saker som du aldrig tummar på?

Jag har ett fantastiskt team jag jobbar med och för mig är det väldigt viktigt att lyssna på individerna i teamet. Jag har 20 års erfarenhet men alla ska kunna dela med sig av sina idéer och bidra till framgång. Vi delar på ansvaret och man ska inte vara för kaxig trots sin erfarenhet. På vår dagsfest förra helgen hade jag en idé som jag drev stenhårt trots att köket inte höll med. I efterhand skulle jag släppt den idén och lyssnat mer på teamet… man lär sig hela tiden!

 

dv3a1422

 

Har du ett konkret mål som du strävar åt?

Vi ska nå en omsättning på 100 miljoner. Jag vill också få igång året runt-verksamheten på ett större plan. Vi planerar att göra vår “trädgård”, som är vår mest ombonade del av restaurangen, fullt utrustat med värme och kunna erbjuda brunch även under de kallare årstiderna. Vi har redan mycket bokningar till våra julbord men målet är att vi ska komma upp till 10-12 tusen julbord. Det går att göra mer hela tiden!

 

Vilka var de största förändringarna som gjordes efter att du tog över driftrollen?

Allt. Service, mat, renovering, entré. Tanken är att Josefina inte bara ska vara ett ställe du kommer till för att dricka eller vänta på en dagsfest. Du ska komma hit för lunch, middag, aw och inte vilja gå vidare efteråt. Våra besökare ska känna sig välkomna när som. Maten har vi gjort en jättesatsning på och är inspirerade av den sydamerikanska känslan blandat med svenska klassiker.

 

img_5525

 

Ni arrangerar både privata event och företagsarrangemang. Varför ska man arrangera sitt evenemang hos er?

Josefina är stort och vi kan ta upp till 2500 gäster på en och samma gång. Vi har många områden på Josefina som är sammanknutna, det gör att många olika företag kan vara hos oss samtidigt. Vill man ha det avskilt och privat så fungerar det, vill man sammansluta och mingla med andra gäster efter middagen så går det. Som gjort för att skapa nya kontakter på ett naturligt och lättsamt sätt.

 

Har du en idé som du vill genomföra så hjälper vi dig med det. Vill man ha asiatisk plockmat, en sushibuffé för 200 personer eller en konsert så ordnar vi det. Att säga nej och inte vara flexibel går emot varenda gen i min kropp och den mentaliteten sprider jag till mina medarbetare.

Vi har fått bra PR på sociala medier och det har smällt på bra med bokningar efter vår premiär, dagsfesterna och white party. Företagen reagerar då vi fått ett lyft och det pratas mycket om Josefina #thequeenisback

Blogg

I fredags sjösattes ju GDPR vilket ingen kan ha missat, inte vi heller.

Du fick ett mail av oss i torsdags där vi berättade kort att om du använder Invajo och accepterar våra Allmänna villkor, Integritetspolicyn och (om du är företagsanvändare) vår Personuppgiftsbilaga så är din eventverksamhet kopplad till Invajo GDPR-kompatibelt. Skönt va?!

Eventspecifika funktioner

Utöver våra uppdaterad avtal och villkor så har vi även lagt till ett par funktioner som du som företag kan ha användning för i GDPR-syfte. Många företag har efterfrågat att de som bokar ska vara tvungna att godkänna speciella villkor och dessa ska vara uppladdningsbara som ren text eller som ett dokument. Om bokaren inte godkänner dessa – så kan man inte boka, så enkelt är det.

Dessa funktioner är “event-specifika” och du kan kika närmare på dem när du är inloggad. Klicka dig in på eventet och gå till BOKNINGSINFORMATION. Scrolla längst ner och där hittar du inställningarna.

ska%cc%88rmavbild-2018-05-28-kl-11-10-18

Radera data om deltagare

Grundtanken med GDPR är att man som privatperson har rätten att bli glömd. Man ska alltså kunna sopa igen sina digitala spår och välja var information om sig själv ska finnas. Därför så kan det bli aktuellt för dig som administratör i Invajo att behöva fundera över vilken information man samlar in och hur man sedan lagrar den efter att man exporterat ut en lista till excel.

Så länge datan om dina deltagare finns i Invajo så har du full kontroll över radering av data kopplad till ditt konto eller event. Här kommer en förklaring på hur du ska göra.

 1. Radera en specifik persons data kopplad till ett enda event – Gå till Gästlistan på eventet, sök efter personen och klicka på papperskorgen i högerkanten. Då försvinner all data om personen kopplad till just detta eventet.
 2. Radera data om hela gästlistan på ett event – Se till att eventet är Avaktiverat, klicka sedan på RADERA GÄSTLISTAN. Då raderas all data om dessa personer kopplat till det specifika eventet.
 3. Radera data kopplad till ditt konto – Är du administratör på ett konto så klickar du på ditt namn längst upp till höger – sedan DELTAGARE. Här ser du alla personer som någon gång har varit inbjudna, inbokade eller avprickade på alla era event. Klicka på resp. person i deltagarlistan och sedan på RADERA DELTAGARENS PERSONUPPGIFTER FÖR DETTA EVENT.

Ibland får vi på Invajo ta emot mail från personer som vill bli glömda. Vi tar då bort data som är kopplad till Invajo, exempelvis inloggningsuppgifter och andra tekniska spår. Vi tar dock aldrig bort data som är kopplad till ditt konto eller event. Du som administratör äger den datan och det är därför upp till dig att radera den. Får du alltså ett mail från en av dina deltagare om detta, följ stegen ovan och behöver du hjälp så finns support@invajo.com där för dig!

Blogg

goran-ivos-307271-unsplash

 

– Vem är personuppgiftsbiträde när vi är kund hos Invajo?
Invajo är personuppgiftsbiträde, du som kund är personuppgiftsansvarig. Om du använder tjänsten som privatperson och inte i någon anslutning till någon juridisk person är Invajo personuppgiftsansvarig och det finns inget personuppgiftsbiträde.

 

– Kommer vårt företag behöva skicka något avtal till Invajo?
Invajo kommer att uppdatera sina avtal/villkor/policies, du som kund kommer inte behöva skicka något till Invajo. Du kommer däremot behöva godkänna dessa i Tjänsten.

 

– Vad är Invajos roll inom GDPR?
Invajos roll inom GDPR beror helt och hållet på vilken relation Invajo har till dig som användare/kund av Invajos tjänst. Företräder du en juridisk person räknas Invajo som personuppgiftsbiträde, använder du tjänsten i egenskap av privatperson är Invajo Personuppgiftsansvarig. Beroende på Invajos roll gäller olika ansvarsfördelningar.

 

– Vad har vi som kund för skyldighet sett till GDPR?
Invajo rekommenderar att ni själv utreder denna fråga, med stor sannolikhet är Invajo endast en del av de tjänster och processer som påverkar era skyldigheter gentemot GDPR. Invajo kommer givetvis underlätta för er att följa GDPR när ni använder Invajos Tjänst.

 

– Hur kan Invajo säkerställa att man är GDPR-kompatibla?
Invajo kommer anpassa sin tjänst för att underlätta för dig som kund att följa GDPR. Invajo kommer internt också säkerställa att Invajo i sin tur är kompatibel, men beroende på kund-leverantör relationen gäller olika ansvarsfördelningar. Dessa relationer och vilka ansvar och skyldigheter som föreligger kommer Invajo att tydligt kommunicera till dig som kund och/eller användare av Tjänsten.

 

– Vilka verktyg kommer att finnas när man ska hantera kundinformation?
Invajo kommer säkerställa funktioner i Admindelen av verktyget för att tillhandahålla de funktioner som krävs för att du som kund skall kunna vara GDPR-kompatibel. Bland annat funktioner för att radera kundinformation, men också för att kunna göra utdrag och för att hålla informationen uppdaterad och korrekt.

 

– Hur kommer avtalsprocessen se ut?
Avtalsprocessen mellan dig som kund och Invajo kommer inte att förändras nämnvärt rent praktiskt. Flertalet villkor och dokument kommer att klargöras och tydliggöras vad gäller GDPR-kompabilitet, men för Invajo är det viktigt att detta inte försvårar processen eller vårt samarbete. Dessa nya tydligare klausuler kommer ni att behöva godkänna men målet är att det skall vara en enkel process för er att göra så i verktyget.

 

Blogg

Berätta kort om Holmen Paper AB:

Holmen Paper är ett av fem affärsområden inom Holmen. Vi har två bruk (ett i Hallstavik och ett i Braviken utanför Norrköping) som tillverkar papper av färska fibrer till t.ex. böcker, direktreklam, magasin och dagstidningar.

Vad är din roll på Holmen Paper AB och vad innebär den?

Jag arbetar som Marketing Communication Specialist och mina ansvarsområden är event, mässor, kundbesök och säljmaterial.

Det innebär att jag planerar och producerar material som säljaren kan använda, t.ex. produktbroschyrer, infoblad, presentationer etc. men är även ansvarig för att ordna event för våra kunder och att planerar kundbesöken till våra bruk.

Vad är din yrkesmässiga bakgrund?

Jag har jobbat med kommunikation de senaste 14 åren. Innan det arbetade jag som marknadskoordinator och produktionsplanerare.

Vad är den största utmaningen med att anordna ett lyckat internt event och hur hanterar du det?

Jag ordnar egentligen inte några interna event utan bara externa. Men största utmaningen tycker jag är att få till ett program som tilltalar så många som möjligt. Och lagom balans mellan det seriösa och tiden för mingel och det roliga.

Vad är ditt bästa tips för ett lyckat event?

Planera i tid. Ha en budget att utgå ifrån. Att bjuda på sig själv som företag när man anordnar eventet. Och att tänka på de små detaljerna.

Ni har använt Invajo i ett halvår ungefär, vilka skillnader upplever du som arrangör jämfört med tidigare arbetssätt?

Mycket lättare att få till en snygg inbjudan. Enkelt att lägga till personer som man glömt att bjuda in och möjligheten att dela med sig av den information som kommer in.

Blogg