Invajo email school

Alla har vi väl någon gång undrat över hur mail egentligen fungerar och hur pålitligt och säkert det är som kommunikationskanal. Hur många levereras? Varför hamnar vissa mail i skräpposten eller i andra alternativa inkorgar? Läser personer ens sina mail och gör påminnelser via mail någon skillnad?
Invajos support får dagligen frågor om hur vi jobbar med mailutskick och vad många inte vet är att det finns många tips man som arrangör kan dra nytta av för att öka både leverans, uppmärksamhet och minska risken för att mailen ska hamna i ett skräpposten. Vi har listat de vanligaste frågorna vi får och förhoppningsvis kan detta ge dig lite mer kunskap om hur Invajo hanterar mail och vad du som arrangör bör tänka på.

 

Vilken leverantör använder Invajo för mailutskick?

Sendgrid är den mailleverantör vi använder för alla utskick som skickas genom Invajo. Sendgrid är en av världens största leverantörer av mail och används av företag som Spotify, Uber och Yelp.

Varför hamnar vissa mail i skräpposten och inte i den primära inkorgen?

När massutskick görs (flera inbjudningar skickas på en och samma gång) så finns det alltid en risk för att något mail hamnar i skräpposten eller fastnar i ett spam-filter eller en brandvägg. Hur stor den risken är kan påverkas av följande faktorer:

  • Mailets innehåll – Se till att formulera texten i ditt inbjudningsmail på ett unikt vis och undvik klassiska spam-relaterade ord. Som abonnemangskund hos Invajo så kan du redigera innehållet i inbjudningsmailet och därmed öka leveransen. Invajo vill såklart att ditt mail ska få så hög leveransfrekvens som möjligt och tillåter därför exempelvis inte mer än 2 bilder i ett mail, då flera bilder kan påverka leveransfrekvensen negativt.
  • Kvalitén på dina mailadresserNär du importerar in en eller flera excel-filer med mailadresser så är det väldigt viktigt att du ser till att mailadresserna är korrekta och att de är giltiga och inte felstavade. Ju fler felaktiga mailadresser ett utskick har, desto sämre “status” får utskicket som helhet och detta kan resultera i att mail som skickas till annars korrekta mailadresser, fastnar i spam-filter.
  • Gör inte för stora massutskickSka du skicka ut väldigt många inbjudningsmail så är det en god idé att dela upp utskicken i flera batcher. Ju färre mail som skickas vid samma tidpunkt, desto högre status får utskicket som helhet. Invajo rekommenderar max 500 utskick åt gången för att få en så hög leverans som möjligt.
  • Maildistributörens trovärdighetVi använder oss som sagt av Sendgrid som är en av världens största distributörer inom mail och även en väldigt betrodd sådan med god leveransstatistik och trovärdighet. Vi har alltså optimerat så långt vi kan för att dina utskick ska bli lyckade!

 

Vad gör jag om en person trots allt inte har fått inbjudningsmailet jag skickade genom Invajo?

Så länge ditt event är öppet och tillgängligt för att kunna dela utanför Invajo så kan du alltid skicka den eventspecifika länken till personen genom din egen mail. Det går lika bra att boka genom den!

Är jag som arrangör tjatig om jag skickar påminnelser? Gör påminnelserna ens någon skillnad?

Nej, du är inte tjatig och ja, de gör skillnad!

22% av alla bokningar som görs i Invajo kommer genom den första påminnelsen och 10% genom den andra. Det är alltså en tredjedel av alla bokningar som görs via de automatiska påminnelserna. Om du har ett abonnemang hos Invajo så kan du skicka hur många automatiska påminnelser via mail som du vill. Det finns inga begränsningar för antalet mail som du kan skicka! 

Vi rekommenderar två påminnelsemail och detta är även förinställt på ditt abonnemangskonto och skickas helt automatiskt. Har du en kortare anmälningsperiod så är kanske två st för mycket, medan om du har en längre period så behöver du kanske tre eller fyra påminnelser. Det är upp till dig att bestämma!

 

Är du intresserad av ett abonnemang så att även du kan få fler bokningar på ditt event? Maila support@invajo.com så guidar vi dig rätt!

 


Haven’t we all sometimes wondered how email actually works and how reliable and secure it is as a communication channel. How many emails are delivered? Why do some email end up in junk mail or in other alternative inboxes? Do people even read their email and do reminders via email any difference?
The Invajo support daily receives questions about how we work with email sendouts and what many do not know, is that there are many tips that the organizer can take advantage of in order to increase both delivery, attention and reduce the risk that the mail will end up in a junk mail. We have listed the most frequently asked questions and hopefully this will give you a little more knowledge about how Invajo handles email and what you should consider as an organizer.


Which provider does Invajo use for email delivery?
Sendgrid is the email supplier we use for all mail sent through Invajo. Sendgrid is one of the world’s largest email providers and is used by companies like Spotify, Uber and Yelp.

Why do some email end up in junk mail and not in the primary mailbox?
When bulk mailing is made (multiple invitations are sent at the same time), there is always a risk of any email getting into the junk mail or get stuck in a spam filter or firewall. The extent to which that risk occurs can be affected by the following factors:

  • Mail Content – Make sure to formulate the text in your invitation email in a unique way and avoid classic spam-related words. As a subscription customer at Invajo, you can edit the content of the invitation email and thus increase the delivery. Invajo, of course, wants your email to receive as high a delivery frequency as possible, and, for example, does not allow more than 2 images in an email, as multiple images may adversely affect delivery frequency.
  • The quality of your email addresses – When you import one or more excel files that contains email addresses, it’s very important to make sure that your email addresses are correct and that they are valid and not misspelled. The more incorrect mail addresses a sendout is sent to, the worse the “status” on the sendout as a whole will be. This may result in email that is sent to correct email addresses unnecessarily gets stuck in spam filters.
  • Do not make too large bulk emails – If you want to send out a very large amount of invitation emails, it’s a good idea to split the bulk email into multiple batches. The fewer mail that is sent at the same time, the higher the status will be on the sendout as a whole. Invajo recommends a maximum of 500 email addresses at the time to get as high a delivery as possible.
  • Mail Distributor Credibility – Four email sendouts of all kind we use Sendgrid. This email distributor is one of the world’s largest distributors within mail, and also a very trusted one with good delivery statistics and credibility. We have thus optimized as far as we can to make your mailings successful!

What do I do if an invited guest never received an invitation email I sent through Invajo?
As long as your event is open and available to share outside of Invajo, you can always send the event-specific link to the person through your own mail. It works just as good to book through it!

Am I as organizer tiresome if I send reminders? Does the reminder even make a difference?

No, you are not tiresome and yes, they make a difference! If you have a subscription with Invajo, you can send as many automatic reminders via email as you like. There are no restrictions on the number of emails you can send! 22% of all bookings in Invajo is made through the first reminder, and 10% is made through the second one. 

We recommend two reminder emails and this is also preset on your subscription account and sent automatically. If you have a shorter period where bookings can be made, maybe two reminders are too much. If you have a longer period of time, you may need three or four reminders. It is up to you to decide!

Are you interested in a subscription at Invajo. Please contact support@invajo.com and we will guide you to the best subscription for your company!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.